Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Tájékoztató

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az West Global TRADE Kft. (1063 Budapest, Szív utca 33. a továbbiakban: „West Global TRADE KFT”), mint adatkezelő által a www.xoomstore.hu honlap („Honlap”) végzett adatkezelés szabályait és az érintettet megillető jogok szóló tájékoztatást tartalmazza. Az Adatkezelési Tájékoztató a Honlap használatával és a Honlapon keresztül történő vásárlásokhoz kapcsolódó adatkezelésre terjed ki.

 

Az West Global TRADE KFT elkötelezett vásárlói és a Honlap látogatói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását.

 

Az West Global TRADE KFT fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására, amelyről a Honlapon keresztül tájékoztatja az érintetteket.

 

Fogalmak

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt fogalmak az alábbiak:

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

8. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

9. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

12. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

15. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

16. Infotv.: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

 

Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: West Global TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1063 Budapest, Szív utca 33.

E-mail cím: info@xoomstore.hu

 

Az adatkezelés elvei és adatbiztonság

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. A rendelkezésre bocsátott adatok valóságtartalmáért, azok valódiságáért és pontosságáért az érintett felel.

 

A West Global TRADE KFT az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja vagy hajtatja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelme az adatkezelés során biztosított legyen. A West Global Trade KFT - illetve ha adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor, akkor tevékenységi körében az adatfeldolgozó - gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az West Global TRADE KFT  megfelelő intézkedésekkel védi a személyes adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Amennyiben az West Global TRADE KFT az adatfeldolgozáshoz más szervezetet (adatfeldolgozót) vesz igénybe az adatfeldolgozás tényéről és adatfeldolgozó személyéről az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulás megadását megelőzően tájékoztatja az érintettet. Az igénybevett adatfeldolgozó kizárólag az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végez, azonban nem jogosult az adatkezelést érintő érdemi döntést hozni, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az BEST CHOICE TRADE KFT rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az West Global TRADE KFT rendelkezései szerint tárolja és őrzi meg.

 

Az adatkezelés és adatfeldolgozás során az adatokat kizárólag az West Global KFT – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó -, valamint az West Global TRADE KFT – és adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozó - jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő munkavállalói ismerhetik meg, akiket munkaszerződésük és a foglalkoztatásukra vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel, azt közzé nem tehetik, fel nem használhatják, harmadik személyek részére hozzáférhetővé vagy nyilvánossá nem tehetik.

 

Az adatkezelés jogalapja és célja, a kezelt adatok köre

Személyes adatok kezelésére az érintett hozzájárulása alapján, vagy törvény, illetve helyi önkormányzati rendelet által meghatározott esetben (kötelező adatkezelés) kerülhet sor.

 

A Honlapon történő regisztrációkor, illetve a vásárláskor az adatok megadása önkéntes és az érintett hozzájárulásán alapul. A West Global TRADE KFT felhívja a figyelmet, hogy a vásárlással kapcsolatban kötelező adatkezelésre is sor kerül (például a számviteli előírások folytán személyes adatokat tartalmazó bizonylatok megőrzési kötelezettsége), az ilyen adatkezelés a West Global TRADE KFT jogszabályi kötelezettsége.

 

A West Global TRADE KFT  kizárólag az érintett által a vásárláskor, illetve a Honlapon történő regisztrációkor megadott adatokat (név, cím, szállítási illetve számlázási cím, email cím, telefonszám) kezeli. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről szóló tájékoztatást jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a West Global TRADE KFT az ügyfélkapcsolat megszűnéséig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az adatokat. A Honlapon történő vásárlás esetén az érintett hozzájárulása alapján a West Global TRADE KFT a vásárlástól számított 6 évig kezeli az adatokat. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés időtartama az adatkezelést előíró mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésben meghatározott időtartam.

 

A West Global TRADE KFT az általa kezelt adatokat az alábbi célokból kezeli:

  • az érintett azonosítása, más érintettektől való megkülönböztetése, az érintettel való kapcsolattartás,
  • az érintett tájékoztatása, szükség esetén a Honlap használatához, illetve a vásárláshoz kapcsolódó üzenet küldése,
  • panaszkezelés,
  • számviteli és egyéb nyilvántartási kötelezettség teljesítése,
  • jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesítése,
  • egyéb, az érintettel előzetesen, írásban közölt cél.

 

Egyéb célú adatkezelések

 

Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél megküldése körében az adatkezelés célja az érintett West Global TRADE KFT általi közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján történő tájékoztatása a West Global TRADE KFT akcióiról, újdonságairól.

 

Az érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben előzetesen és kifejezetten hozzájárulását adja hírlevél küldéséhez, úgy az West Global TRADE KFT hírleveleit az érintett hozzájárulásának visszavonásig az érintett által megadott e-mail címekre továbbítja és az ezzel összefüggésben megadott adatait kezeli. A West Global TRADE KFT hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelési azonosítója: NAIH-91205/2015

 

Az érintett bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozhat a hírlevélről a West Global TRADE KFT székhelyére (1063 Budapest, Szív utca 33.) címzett küldemény útján, vagy az info@xoomstore.hu email címre küldött email útján. A leiratkozás esetén törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok (név, email cím), amelyeket a West Global TRADE KFT a hírlevél megküldésével összefüggésben kezel.

 

A hírlevélről történő leiratkozás nem jelenti egyben a más adatkezelési célokból kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonását, különösen a törvény által előírt esetleges kötelező adatkezelés megszüntetését. A Honlapra történő regisztráció törlése nem jelenti a hírlevélről való leiratkozás megtörténtét, azt külön kell kérni.

 

A cookie-k használata

A West Global TRADE KFT a Honlap testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a Honlap látogatóinak számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. A cookie-k olyan azonosítók, amelyeket a Honlap szervere a Honlap látogatója által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Honlapon tartózkodás alatt használt számítógépet. A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t tárolnak. A Honlap első használatával a Honlap látogatója elfogadja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre.

 

A cookie-kal kapcsolatos adatkezelési elvek bővebben a következő linken érhetőek el: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

 

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti a West Global TRADE KFT

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

 

Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

Az érintett kérheti, hogy a West Global KFT adjon tájékoztatást az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A West Global TRADE KFT a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan nem nyújtott be tájékoztatási kérelmet a West Global TRADE KFT-hoz.

 

Személyes adat helyesbítése

A West Global TRADE KFT helyesbíti a személyes adatot, ha az adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a West Global TRADE KFT rendelkezésére áll.

 

Személyes adat törlése

A személyes adatot törölni kell, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri (kivéve a kötelező adatkezelés esetét);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Személyes adat zárolása

Törlés helyett a West Global TRADE KFT zárolja a személyes adatot, ha

a) az érintett ezt kéri, vagy

b) a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit.

 

Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely miatt a személyes adat törlésére nem volt lehetőség.

 

Személyes adat megjelölése

Személyes adat megjelölésére akkor kerül sor, ha az érintett vitatja a West Global TRADE KFT által kezelt személyes adat helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

A West Global TRADE KFT a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a West Global TRADE KFT az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén);

b) ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A West Global TRADE KFT a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a West Global TRADE KFT az érintett tiltakozásának megalapozottságát állapítja meg, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

A West Global TRADE KFT köteles megtéríteni az általa az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt. Az érintett sérelemdíjat követelhet a West Global TRADE KFT-tól, amennyiben a West Global TRADE KFT az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti.

 

A West Global TRADE KFT mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslat

Az érintett bírósághoz fordulhat  West Global TRADE KFT-pal szemben az adatkezeléssel összefüggő jogainak megsértése esetén. Az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha nem ért egyet a West Global TRADE KFT adatkezelés elleni tiltakozása alapján meghozott döntésével.

 

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlásával kapcsolatban bekövetkezett sérelem esetén vizsgálat kezdeményezése érdekében bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben – a kollíziós magánjogi szabályok kivételével - a magyar jog szabályai az irányadóak.